Inaugenscheinnahme

descente = In het bewijsrecht verwijst Augenschein of inspectie naar de “zintuiglijke waarneming van bewijskrachtige feiten” door de rechter {civiele recht § 371 ZPO, strafrecht § 86...

Inbewaringstelling

Ingewahrsamnahme = Die Ingewahrsamname wordt gekenmerkt door het feit dat de betrokkene wordt vastgehouden op een wijze die hem zijn vrijheid ontneemt en dus door de politie wordt belet zich vrij te bewegen (OVG Münster, beslissing van 7 juni 1978 – IV A...

incidenteel appèl

Anschlussberufung = Indien in een rechtszaak reeds hoger beroep is ingesteld en de opposant zich voegt met een verzoek om de bestreden beslissing in zijn voordeel te...

Inlichtingencomparitie

Anordnung des persönlichen Erscheinens = In een civiele zaak kan de rechter de partijen (eiser, verweerder) bevelen naar de zitting te komen zodat hij hen kan ondervragen (§141 ZPO). Ze kunnen een boete krijgen als ze niet...

Insolventie

Insolvenz = Insolventie is de situatie waarin een natuurlijke persoon of een rechtspersoon niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Insolventie wordt gekenmerkt door acute insolventie of dreigende insolventie, die kan voortvloeien uit een te hoge...