Dader

Täter = Volgens het Duitse wetboek van strafrecht is de dader van een strafbaar feit de persoon die het strafbare feit zelf pleegt [§ 25 I StGB].

Dading

Vergleich = Een overeenkomst waarbij het geschil of de onzekerheid van de partijen over een rechtsbetrekking door wederzijdse toegeving (Vergleich) wordt beslecht, is onverbindend indien de feiten die volgens de inhoud van de overeenkomst worden geacht vast te...

Dagvaarding

Ladung = De Duitse civiele procedure begint wanneer de eiser de inleidende document (Klageschrift, Antragsschrift) bij de rechtbank indient. Het gerecht betekent een kopie van het document aan de verweerder. Het gerecht zendt ook de uitnodiging voor de mondelinge...

Delict

Delikt = Niet wettelijk toegestane handeling.