Vorläufige Festnahme = Indien een persoon op heterdaad wordt aangehouden of achtervolgd bij het plegen van een strafbaar feit, is eenieder bevoegd hem ook zonder rechterlijk bevel voorlopig aan te houden indien hij ervan wordt verdacht onder te duiken of indien zijn identiteit niet onmiddellijk kan worden vastgesteld. 2De vaststelling van de identiteit van een persoon door het openbaar ministerie of de ambtenaren van de politie geschiedt overeenkomstig artikel 163b, eerste lid.
(2) ….
(3) …
(4). De artikelen 114 bis tot en met 114 quater zijn van overeenkomstige toepassing op de voorlopige aanhouding door het openbaar ministerie en de politieambtenaren.[§ 127 StPO)