Staatsanwaltschaft (StA) = Het Staatsanwaltschaft in Duitsland is een autoriteit. Het is belast met de vervolging van strafbare feiten, de tenlastelegging van daders en de tenuitvoerlegging van straffen.