Arbeitsgericht

Arbeitsgerichte zijn speciale rechtbanken die kwesties omtrent werknemersrechten behandelen. In sommige gevallen kunnen Arbeitsgerichten ook bemiddelen in geschillen tussen werkgevers en werknemers. Op dit moment bestaan in Duitsland 110 Arbeitsgerichte en 18...

arbiter

Schiedsrichter = De keuze van de arbiters die over het geschil moeten beslissen, wordt geregeld door § 1035 ZPO  onder verwijzing naar de respectieve arbitrageregels.

arbitraal vonnis

Schiedsspruch = Volgens § 1054 ZPO moet het arbitraal vonnis schriftelijk worden gewezen en in het algemeen met redenen worden omkleed. Tussen de partijen heeft het de gevolgen van een definitieve rechterlijke vonnis krachtens § 1055 ZPO.

arbitrage

Schiedsverfahren = Arbitrage is volgens het Duitse ZPO schiedsrichterliches Verfahren de buitengerechtelijke beslechting van een juridisch geschil in een ordelijke procedure door bemiddeling of bindende uitspraak. Op arbitrageprocedures met plaats van handeling in...

arbitragereglement

Schiedsgerichtsordnung = Regels voor het verloop van arbitrageprocedures, gewoonlijk opgesteld door een organisatie (bv DIS = Deutsches Institut für Schiedsgerichtsbarkeit, Industrie- und Handelskammer)