Bundeszentralregister = Het Federaal Bureau voor Justitie houdt het Federaal Centraal Register bij (§ 1 BZRG). In het register worden strafrechtelijke veroordelingen, aantekeningen inzake handelingsonbekwaamheid en bijzondere rechterlijke uitspraken opgenomen. Daarnaast worden buitenlandse strafrechtelijke veroordelingen tegen Duitsers, personen die in Duitsland zijn geboren of wonen, genoteerd.